Create an Account Nfomedia Log in  Connect with Facebook
Home Blog
 

Електронни схеми

Транзистори

Понятието транзистор означава полупроводников елемент, който осигурява усилване по ток, напрежение или мощност на входните сигнали. Според вида на основните токоносители в PN преходите на транзисторите, те се делят на NPN и PNP транзистори. Съответно в първия вид основни токоносители са електроните, а във втория дупките (първите се характеризират с по-голямо бързодействие).


Класификация на усилвателите


Блокова схема на транзисторен усилвател

Електронните усилватели са транзисторни схеми, предназначени да усилват мощността на даден входен сигнал.


Схема общ емитер

Общ емитер е най-често използваната схема на свързване на биполярните транзистори като усилвателни елементи. При нея общ за входа и изхода електрод е емитерът: входният сигнал се подава между базата и емитера, а изходния се получава между колектора и емитера. Характеризира се с голям коефициент на усилване по мощност.


Схема общ колектор

Схема oбщ колектор (известна още като "емитерен повторител") се използва, когато е необходимо голямо входно съпротивление, малко изходно съпротивление или голям коефициент на усилване по ток. Тази схема има коефициент на усилване по напрежение близък, но по-малък, от едно. Това е така, защото изходното напрежение може да е само част от входното - входното минус напрежението на прехода база-емитер.Тази схема се използва най-често за буферно стъпало.


Схема обща база

Схема обща база се използва, когато е необходимо малко входно съпротивление, голямо изходно съпротивление и голям коефициент на усилване по напрежение(Ku). Причината, поради която тази схема има коефициент на усилване по ток (Ki), близък до едно (но по-малък от едно), е че колекторният ток винаги е малко по-малък от емитерния.

 
 
2,771 views
 
 Copyright © 2007-2016 Жанета Петрова. All rights reserved.