Nfomedia

 

« return
 


DAT S. 

 | Send Nfo Mail

DAT S. has not entered a profile description.

Facebook:

Website:

http://https://datsolar.com/

Favorite Books & Authors:

DAT Solar la thuong hieu thanh vien cua Cong ty TNHH Ky thuat DAT (DAT). DAT duoc thanh lap tu nam 2006, la nha cung cap san pham va phat trien giai phap. Dia chi: B163, Khu pho 3, Nguyen Van Qua, P. Dong Hung Thuan, Q. 12, TP.HCM. Phone: 18006567
 
DAT is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to DAT's profile
 
Comments:
  DAT S.  says:
DAT Solar là thương hi?u thành viên của Công ty TNHH Kỹ thuật ?ạt (DAT). DAT ?ược thành lập từ n?m 2006, là nhà cung cấp sản phẩm và phát tri?n giải pháp dẫn ?ầu th? trư?ng Vi?t Nam trong những lĩnh vực công ngh? cao như Tự ??ng hóa, ?i?u khi?n thang máy, ?i?n mặt tr?i ?? lưu trữ ?i?n và UPS. ??a ch?: B163, Khu ph? 3, Nguy?n V?n Quá, P. ?ông Hưng Thuận, Q. 12, TP.HCM. Phone: 18006567
Posted on Sun, 26 Sep 2021 2:33 AM CDT by DAT S.