Nfomedia

 

« return
 


TQC T. 

 | Send Nfo Mail
chứng nhận hợp chuẩn
Trung tâm Kiem nghiem và Chứng nhận chất lượng TQC là to chức khoa hoc công nghe voi nang lực chuyên môn và doi ngũ chuyên gia trong nhieu lĩnh vực giúp trien khai các dich vụ: chứng nhận he thong quản lý (iso 9001, iso 22000, iso 14001, iso 45001...), chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, chứng nhận hợp quy sản phẩm, chứng nhận vietgap,...

http://tqc.vn/

http://tqc.vn/chung-nhan-iso-13485.htm

http://tqc.vn/chung-nhan-hop-quy-thiet-bi-dien-dien-tu.htm

http://tqc.vn/chung-nhan-vietgap-san-pham-trong-trot.htm

http://tqc.vn/chung-nhan-iso-9001-2015.htm

http://tqc.vn/chung-nhan-iso-22000.htm

http://tqc.vn/chung-nhan-iso-45001-2018.htm

Facebook:

Website:

http://tqc.vn/
 
TQC is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to TQC's profile
 
Comments: