Nfomedia

 

« return
 


Vietsing G. 

 | Send Nfo Mail
Tập �?oàn �?�?a �?c Vi�?t Nam Singapore g�?i tắt là Vietsing Group là nhà phát tri�?n bất �?�?ng sản sinh thái kết hợp các hoạt �?�?ng th�? thao, v�?n hóa, giáo dục t�? chức thư�?ng niên trên nhi�?u t�?nh thành của cả nư�?c. Luôn mong mu�?n tìm kiếm những vùng �?ất �?ầy ti�?m nhưng chưa �?ược khai phá hết, tạo ra giá tr�? nhi�?u mặt cho cư dân �?�?ng th�?i ngư�?i dân �?�?a phương sử dụng d�?ch vụ mà Vietsing mang lại
M�?i �?ầu tư: 02253501564
Email: info@vietsinggroup.com
�?�?a ch�?:
CS1: Tòa nhà Thép Mi�?n Bắc, Hùng Vương, H�?ng Bàng, Hải Phòng
CS2: 1A1 Lô 8A �?ư�?ng, Lê H�?ng Phong, �?ằng Giang, Ngô Quy�?n, Hải Phòng
/m/0dg78b /g/12175r4h

Facebook:

Twitter:

MySpace:

http://myspace.com/vietsingrealestate

Website:

http://vietsinggroup.com/
 
Vietsing is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to Vietsing's profile
 
Comments: