Nfomedia

 

« return
 


EMG Education O. 

 | Send Nfo Mail
EMG Education OnlineThe training system provides the best online course today, regularly updated, and cost-effective. Website: emg.com.vn.

Knowledge is the key to your early success! EMG Education Online will give you the key and you have to open the hybrid portal yourself.
Online courses at EMG Education are selected quality courses, condensing knowledge to help you easily absorb and study, you will find online learning has never been so easy and absorbed so quickly.

EMG Education Online is the best online multi-disciplinary online course provider today for the purpose of the community. The courses will help you gain knowledge and skills, especially for those who are students - students or graduates who want to improve their knowledge and skills.

Contact Info:

EMG Education Online

Tel: 04 7366087 - Fax : 04 7366083

Address: A9, tang 3, khach san Horison, 40 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

Website: www.emg.com.vn

Email: emgeducationvn@gmail.com

Facebookhttps://www.facebook.com/emgeducationvn

Google Sitehttps://sites.google.com/view/emgeducationvn/
Tumbrl: https://emgeducation.tumblr.com/

Twitterhttps://twitter.com/emgeducationvn/

https://www.instagram.com/emgeducationvn/

http://www.flickr.com/photos/emgeducation

https://www.pinterest.com/emgeducationvn/

https://www.youtube.com/channel/UCeuyJE6ebZPh5bcpWLA1AKQHastag: #emg #emgeducation #emg_education #emg_education_online

Facebook:

Twitter:

Website:

http://https://www.emg.com.vn/
 
EMG Education is a member of 0 site(s) and has 0 contact(s).

 
Add a comment to EMG Education's profile
 
Comments:
  EMG Education O.  says:
EMG Education Online h? th?ng ?ào tạo cung cấp khóa h?c online t?t nhất hi?n nay, cập nhật thư?ng xuyên, chi phí tiết ki?m. Website: emg.com.vn.

Kiến thức là chìa khóa ?? bạn s?m có ?ược thành công ! EMG Education Online sẽ trao cho bạn chìa khóa và bạn phải tự mình m? công tư?ng lai.
Các khóa h?c online tại EMG Education là các khóa h?c ?ược ch?n l?c chất lượng, cô ??ng kiến thức giúp bạn d? dàng tiếp thu và h?c tập, bạn sẽ thấy vi?c h?c trực tuyến chưa bao gi? d? dàng và tiếp thu nhanh ?ến vậy.

EMG Education Online ?ơn v? cung cấp khóa h?c online trực tuyến ?a lĩnh vực chất lượng nhất hi?n nay v?i mục ?ích vì c?ng ??ng. Các khóa h?c sẽ giúp các bạn có ?ược những kiến thức và kỹ n?ng nhất là ??i v?i nhưng ai ?ang là h?c sinh - sinh viên hoặc ngư?i ?ã ra trư?ng mu?n trao d?i thêm v? kiến thức kỹ n?ng.

Thông tin liên h?:

EMG Education Online

?i?n thoại: 04 7366087 - Fax : 04 7366083

??a ch?: A9, tầng 3, khách sạn Horison, 40 Cát Linh, ??ng ?a, Hà N?i

Website: www.emg.com.vn

Email: emgeducationvn@gmail.com

Facebookhttps://www.facebook.com/emgeducationvn

Google Sitehttps://sites.google.com/view/emgeducationvn/
Tumbrl: https://emgeducation.tumblr.com/

Twitterhttps://twitter.com/emgeducationvn/

https://www.instagram.com/emgeducationvn/

http://www.flickr.com/photos/emgeducation

https://www.pinterest.com/emgeducationvn/

https://www.youtube.com/channel/UCeuyJE6ebZPh5bcpWLA1AKQHastag: #emg #emgeducation #emg_education #emg_education_online
Posted on Thu, 16 Sep 2021 12:50 PM CDT by EMG Education O.